Geometrie

Matematika online – Geometrie –  Základy geometrie, shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Pythagorova věta, Euklidovy věty, rovinné útvary a jejich vzorce, stereometrie, tělesa a vzorce, analytická geometrie – vektory, analytická geometrie v rovinně a prostoru, elipsa, kružnice, parabola a hyperbola.

Obsah článku Základy geometrie

Obsah článku Shodná zobrazení v rovině

Obsah článku Podobnost a stejnolehlost

Obsah článku Pythagorova věta

Obsah článku Euklidovy věty

Matematika online - Euklidovy věty - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Geometrie_Euklidovy_věty.png - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Geometrie_Euklidovy_věty.png
Matematika online – Euklidovy věty

Obsah článku Rovinné útvary vzorce

Obsah článku Stereometrie

Stereometrie - Matematika online Math_Kvalitne_cz_Analytická geometrie - Analytická geometrie v prostoru
Stereometrie

 

Obsah článku Tělesa vzorce

Obsah článku Vektory

Vektory - MA_000_02_Matematika online Math_Kvalitne_cz_Analytická geometrie - Vektory.png
Vektory

Obsah článku Analytická geometrie v rovině

Analytická geometrie v rovině Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Analytická geometrie -
Matematika online – Analytická geometrie v rovině

Obsah článku Analytická geometrie v prostoru

Analytická geometrie v prostoru - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Analytická geometrie
Analytická geometrie v prostoru

Obsah článku Elipsa

Elipsa - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Analytická geometrie -
Matematika online – Elipsa

Obsah článku Kružnice

Kružnice Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Analytická geometrie -
Analytická geometrie – Kružnice

Obsah článku Hyperbola

Hyperbola - Matematika online www.math.kvalitne.cz Analytická geometrie - Hyperbola
Hyperbola

Obsah článku Parabola

Geometrie

V kapitole geometrie probereme základní shodná zobrazení v rovině. Základní shodná zobrazení v rovině jsou identita(totožnost), středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí a otočení. Naleznete zde také a věty o shodnosti trojúhelníka. Další podkapitolou je podobnost a stejnolehlost. V podkapitole podobnost a stejnolehlost si definujeme tyto dva pojmy vysvětlíme věty o podobnosti trojúhelníka, popíšeme vlastnosti stejnolehlosti a nakonec se dozvíte co je to stejnolehlost kružnic. Do geometrie jsme také zařadili Pythagorovu větu a Euklidovu větu o výšce a Euklidovu větu o odvěsně. V podkapitole rovinné útvary naleznete základní vzorce pro trojúhelník, kruh, kruhová výseč, kosodélník, kosočtverec, čtverec a obdélník. Popíšeme si zde také základy stereometrie, kde najdete základní stereometrické věty (axiomy), rovnoběžnost přímek, kolmost přímek, kolmost rovin, odchylky přímek od rovin. A v poslední podkapitole základní tělesa naleznete vzorce pro počítání s krychlí, kvádrem, jehlanem, rotačním kuželem, rotačním válcem, koulí a kulovým pásem.

Angličtina online

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!